Thousand knowledge and Zero futurity

Kritika 2016.07.16